Zapis do grupy:

Kurs: Kurs spawania
Termin: 2024-06-04
Lokalizacja: Gniezno
Uwagi: (wszystkie metody) Nabór ciągły
Informujemy, że zapis jest orientacyjny, organizator skontaktuje sie w celu potwierdzenia.
Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, przyjmuję do wiadomości, że:
  1. Administratorem moich danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu (60-118), ul. Metalowa 4,
  2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych , z którym możliwy jest kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@zdz.com.pl,
  3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania procesu rekrutacji, a następnie przechowywane zgodnie z odrębnymi przepisami m.in. dotyczącymi archiwizacji,
  4. Posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  5. Przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem,
  6. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i ma na celu ułatwienie w procesie rekrutacji na kursy i szkolenia organizowane w ramach działań Centrum Kształcenia ZDZ,
  8. Moje dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa,
  9. Administrator nie będzie przekazywał moich danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,
  10. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji